LOP

O Lidze Ochrony Przyrody w Polsce

Inicjatorem powstania w Polsce Stowarzyszenia, którego celem będzie ochrona przyrody, był wybitny uczony, botanik Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr Władysław Szafer. Wraz z innymi uczonymi z Państwowej Rady Ochrony Przyrody stworzył Komitet Organizacyjny, którego prace doprowadziły, w dniu 9 stycznia 1928 r., do inauguracyjnego Zjazdu i powstania Ligi Ochrony Przyrody. Wybrano Zarząd Główny, a funkcję prezesa powierzono prof. dr Józefowi Morozewiczowi.
Na Zjeździe przyjęto także symbol Stowarzyszenia w postaci żubra, oraz statut umożliwiający prawną działalność Ligi Ochrony Przyrody.
Liga organizowała wystawy, konkursy, odczyty, wycieczki, jak również występowała z inicjatywami ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, obejmowania ochroną prawną terenów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.
W 1933 r. rozpoczęto wydawanie czasopisma „Wiadomości Ligi Ochrony Przyrody”. Druga wojna światowa przerwała działalność Stowarzyszenia. Wznowiono je wkrótce po zakończeniu działań wojennych. W dniu 17 lipca 1945 r. z inicjatywy działaczy łódzkich odbyło się w Łodzi zebranie organizacyjne przedstawicieli dawnych oddziałów, na którym wybrano Zarząd Główny i uchwalono program działania. Funkcję prezesa powierzono prof. Edwardowi Potędze. Nastąpił dynamiczny rozwój Stowarzyszenia. Powstały koła i kluby Ligi w szkołach i zakładach pracy, osiedlach i gminach oraz przedsiębiorstwach.
Doniosłą rolę w ochronie przyrody i środowiska w Polsce odegrały opracowywane przez Ligę raporty o stanie przyrody i środowiska oraz wnioski i postulaty, zgłaszane do władz państwowych. Pierwszy „Raport o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce i zagrożenia zdrowia ludzkiego” zostały przygotowane przez Radę Naukową ZG LOP w 1981 r. i opublikowany w „Przyrodzie Polskie”
Społeczne poparcie zyskały wnioski Ligi o:
– utworzenie resortu ochrony środowiska,
– powołanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,
– opracowanie przez Rząd zasad ekopolityki państwa,
– obejmowanie ochroną prawną obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych w formie parków narodowych, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu,
– powołanie Banku Ochrony Środowiska.
Liga zabiega o:
– kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń,
– zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia,
– zachowanie, zrównoważonego użytkowania oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym,
– ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń,
– kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego,
– upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Działania Szkolnego Koło LOP w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie
Sprawozdanie 2016/2017