Patron szkoły

Mikołaj Kopernik – 19.02.1473 – 24.05.1543 „Stój, Słońce, powstrzymaj swój bieg”

Wielki astronom (twórca teorii heliocentrycznej), ekonomista, matematyk, kartograf, prawnik, medyk, tłumacz – prawdziwy człowiek renesansu.

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu. Był synem Mikołaja, kupca krakowskiego oraz Barbary (z domu Watzenrode) rodowitej torunianki. Był najmłodszym z czworga rodzeństwa: brat Andrzej oraz dwie siostry Barbara i Katarzyna.

Kopernik edukację rozpoczynał w szkole parafialnej przy kościele farnym p.w. św. Jana w Toruniu, po czym rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej. Następnie odbywał zagraniczne studia w Bolonii, Padwie i Ferrarze (doktorat z prawa kanonicznego). Po powrocie przebywał w Lidzbarku Warmińskim, na dworze swego wuja i opiekuna, Łukasza Watzenrode – biskupa warmińskiego, gdzie był jego sekretarzem i lekarzem. Następnie został kanonikiem kapituły warmińskiej i przeniósł się do Fromborka, gdzie przebywał do śmierci. W czasie wojny polsko – krzyżackiej (1519 – 1521) fortyfikował Olsztyn i kierował jego obroną przed Krzyżakami. Zmarł we Fromborku, a pochowany został w podziemiach tamtejszej katedry.

Kopernik wydał : traktat „Sposób bicia monety”, będący poszerzoną wersją jego reformy walutowej (sformułował prawo, iż „gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy”). Jako tłumacz zasłużył się publikując łaciński przekład „Listów” Teofilakta Symokatty (VI w.), który sam przełożył z greki. Na polu kartografii współpracował z Bernardem Wapowskim w opracowaniu pierwszej mapy Królestwa Polskiego i Litwy. Sporządził m.in. mapę Warmii, Prus Królewskich i Zalewu Wiślanego.

Główną pracą tego wielkiego astronoma jest dzieło „O obrotach sfer niebieskich” , zawierające wykład teorii heliocentrycznej. Na ogłoszenie tego dzieła (pierwszy egzemplarz drukowany w Norymberdze) autor przez długie lata nie mógł się zdecydować i otrzymał je dopiero na łożu śmierci. W dziele tym Mikołaj dowodził, że Ziemia obraca się wokół własnej osi oraz razem z innymi planetami, dokoła Słońca. Teoria ta, jako sprzeczna z Biblią, wywołała opór ze strony duchowieństwa, a samo dzieło Kopernika w roku 1616 zostało wciągnięte na indeks ksiąg zakazanych przez kościół rzymsko – katolicki, na którym znajdowało się do 1828 roku.

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, Polskie wydało go plemię
J. N. Kamiński, Kopernik (1828)

adriana lima leaked sex tape scandal girls watching masturbating while watching sex