Historia szkoły

   

Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga ostatniego dziesięciolecia XIX wieku. Strzeszyn ze względu na ścisłe powiązania z Bieczem przez szereg stuleci nie posiadał oddzielnej szkoły. Około 1868 roku gmina Strzeszyn wszczęła starania o zorganizowanie własnej szkoły. Starania o szkołę trwały około 18 lat. Gmina postarała się o działkę pod budowę szkoły i z czasem przystąpiono do budowy. Budowę ukończono tak, że 1 lutego 1886 roku oddano do użytku nową szkołę, która miała nazwę Szkoła Ludowa Jednoklasowa Czterostopniowa.

Nowo wybudowana szkoła posiadała jedną klasę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła posiadała także ogród, który był wykorzystywany dla celów naukowych uczącej się młodzieży. Administracyjnie szkoła podlegała gminie w Strzeszynie i należała do Okręgu Szkolnego w Gorlicach. Jedynym nauczycielem i kierownikiem szkoły od chwili jej otwarcia była Justyna Lisikiewicz, która po wyjściu za mąż przyjęła nazwisko Majewska. W Strzeszynie w 1856 roku dzieci w wieku szkolnym było 103, a do szkoły uczęszczało 72. W 1903 roku zmieniono stan organizacyjny szkoły z jednoklasowej na dwuklasową. Oficjalna nazwa brzmiała Szkoła Ludowa Dwuklasowa Mieszana w Strzeszynie. W 1903/1904 roku Justyna Majewska występuje po raz ostatni jako kierownik szkoły i jako nauczycielka.

W związku ze zmianą stanu organizacyjnego szkoły z jednoklasowej czterostopniowej na dwuklasową sześciostopniową w 1903 roku zwiększyła się liczba nauczycieli. W miarę upływu czasu liczba dzieci również wzrastała. Najwyższy poziom osiągnęła w 1911/1912 roku i wyniosła 213 dzieci. Szkoła w tym okresie oprócz realizowania ustalonego programu nauczania była także centrum kształcenia patriotycznego, umiłowania ojczyzny, która terytorialnie rozdarta była między trzech zaborców.

W Polsce niepodległej szkolnictwo w Strzeszynie rozwijało się pomyślnie. W okresie międzywojennym szkoła została rozbudowana. Prócz mieszkania dla kierownika szkoły było dwie duże sale klasowe, w których uczyły się liczniejsze młodsze klasy i mała sala lekcyjna, w której uczyły się dzieci z klas V i VI. Dzieci uczyły się na dwie zmiany. Liczba uczniów w latach międzywojennych wynosiła między 99 (rok 1922/1923) a 183 (rok 1938/1939). Kazimierz Firszt zorganizował w Strzeszynie harcerstwo i prowadził je do czasu powołania do wojska. Po nim harcerstwem opiekował się nauczyciel Władysław Nikłaś.

W 1923 roku nazwa szkoły została zmieniona na Szkoła Powszechna Trzyklasowa Mieszana. Od 1932 r. nazwa szkoły brzmiała: Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Strzeszynie. Sześć lat później w 1938 roku nazwę szkoły zmieniono na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia II. Taka nazwa obowiązywała do 1944 roku.

Szkoła spełniała swoje zadania w czasie hitlerowskiej pkupacji. Należy wspomnieć, że nauczyciele w Strzeszynie w czasie okupacji hitlerowskiej prowadzili tajne nauczanie, szczególnie Zofia Pietraszkówna.

W 1944 roku wprowadzono nazwę na Czteroklasowa Polska Publiczna Szkoła Powszechna w Strzeszynie. Jednak ta nazwa nie trwała długo, już bowiem w tych samym roku zmieniono ją na Publiczną Szkołę Powszechną Stopnia III. Ta nazwa szkoły w Strzeszynie obowiązywała do roku 1949/1950. W roku 1950/1951 wprowadzono nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopień Podstawowy w Strzeszynie (dane z pieczęci na arkuszach ocen). W 1956/1957 roku w wyniku zaistniałych zmian nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Podstawowa w Strzeszynie. Taka nazwa obowiązywała do czasów reformy szkolnictwa w 1999 roku.

Budynek szkoły z końca XIX w. mimo rozbudowy w okresie międzywojennym stał się z czasem za ciasny, toteż aby dzieci mogły się uczyć w odpowiednich na owe czasy warunkach wynajmowano po prostu sale w domach gospodarzy. Taki stan rzeczy utrzymywał się właściwie do 1973 r.

Miejscowa społeczność i ówczesne władze podjęły zatem heroiczną decyzję o budowie nowoczesnej szkoły. Powstał komitet organizacyjny budowy, którego przewodniczącym został wybrany Stanisław Pyznar pełniący wówczas funkcją Prezesa Gminnej Rady Narodowej w Bieczu. Do Komitetu Budowy Szkoły należeli jeszcze Leszek Stanula i Rozalia Pyznar. Bardzo wiele starań i wysiłku aby doprowadzić do budowy szkoły włożył ówczesny kierownik szkoły Marian Przybyłowicz.

Budowę szkoły ukończono w 1973 r. i w tymże roku 1 września nastąpiło uroczyste oddanie szkoły do użytku, w roku obchodów 500 – lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Naszej, typowej w kształcie tysiąclatce, nadano Jego imię i pełna nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Podstawowa w Strzeszynie im. Mikołaja Kopernika. W dniu oddania szkoła wyglądała okazale i była jak na ówczesne czasy nowocześnie wyposażona w pomoce naukowe i inny sprzęt. Budynek szkoły mieścił 7 klas lekcyjnych oraz pomieszczenia na pokój nauczycielski, kancelarię, bibliotekę, kuchnię i stołówkę. W latach 70-tych szkoła nasza stała się szkołą zbiorczą dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bugaju, których objęto opieką świetlicową.

W 25 – lecie swojej działalności w nowym budynku, staraniem jej ówczesnego dyrektora i rodziców, szkoła otrzymała sztandar, uroczyście poświęcony 8 czerwca 1998 roku. Na uroczystość licznie przybyli dawni i obecni uczniowie, nauczyciele, dyrekcje szkół z całej gminy Biecz, biskup rzeszowski, władze gminy, działacze społeczni i kulturalni. Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży strzeszyńskiej i innych szkół.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. zaistniała potrzeba wymiany dachu na budynku szkoły, gdyż stropodach w naszym klimacie po prostu się nic sprawdził. Zabiegi o zmianę dachu ze względu na koszty trwały kilka lat. w końcu w 2000 r. Urząd Gminy w Bieczu sfinansował te inwestycję przy wsparciu społeczności strzeszyńskiej.

Do czasów reformy edukacji w 1999 r. działała jako 8 – klasowa szkoła podstawowa. Dnia 7 września 2000 r. na mocy uchwały Nr XXI/242/2000 Rady Miejskiej w Bieczu, zrozumieniu władz gminnych i determinacji rodziców powstało Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie. Jest to gimnazjum jednociągowe, do którego uczęszczają uczniowie z obwodu Strzeszyna i Bugaja.

Dzięki przychylności władz kuratoryjnych z Krakowa szkoła w dniu 4 października 2001 r. otrzymała pracownię internetową z programu MEN. Nasza placówka dysponuje w pełni wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która ciągle podnosi swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Szkoła w Strzeszynie miała i ma to szczęście, że pracują w niej nauczyciele pasjonaci, kochający swoją pracę i powierzone im dzieci.

Obecnie tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Gimnazjum powstało we wrześniu 2000 roku dzięki przychylności Gminy i determinacji rodziców. Powiało znów szczyptą optymizmu, gdy latem 2002 roku rozpoczęto budowę przy szkole standardowej sali gimnastycznej. Jak na razie, pomimo wielu przeciwności, dobra passa naszej „wysuniętej placówki” trwa.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z rodzicami i Społecznym Komitetem Rozbudowy Szkoły w Strzeszynie rokrocznie organizowane są festyny, z których dochód pozwolił na zakup projektu sali gimnastycznej. Wykonano fundamenty pod salę ze środków przekazanych przez organ prowadzący (zobacz kronikę budowy sali). Wykaz kierowników – dyrektorów Szkoły w Strzeszynie:

– Justyna Lisikiewicz-Majewska 1886-1904

– Kazimierz Romie.. (nazwisko nieczytelne) 1907-1909

– Władysław Pawlikowski 1909-1914

– A. Krzyptowski 1916-1917

– Czesław Habrat 1917 rok

– Pawlikowski Władysław 1919-1921

– Stanisław Pyzik 1922-1927

– Kazimiera Stieberówna 1928 rok

– Maria Hej nerówna 1929-1941

– Stanisław Szufa 1941-1950

– Jan Bisior 1950-1969

– Marian Przybyłowicz 1969-1972

– Zofia Gomółka 1972-1992

– Wanda Klesyk 1992-1993

– Tadeusz Mikrut 1993-1998

– Wanda Klesyk 1998-1999

– Jadwiga Szara od 1999 roku