Zarządzenie nr 32/2020
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 24 października 2020 roku do dnia 8 listopada 2020 roku zadania klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania zostanie przekazana uczniom, rodzicom i nauczycielom przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.
3. Koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniająca potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne, spoczywa na dyrektorze.
4. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu kształcenia nauczyciele realizują w ramach obowiązującego ich przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.
5. W kształceniu na odległość należy realizować wszystkie zajęcia przydzielone w
arkuszu organizacji i zapisane w e-dzienniku: przedmioty/edukacje wynikające z tygodniowego planu lekcji, rewalidację, zajęcia logopedyczne, zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora, zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Są prowadzone w aplikacji Teams lub przez dziennik elektroniczny (według ustaleń z rodzicami, dyrektorem).
6. W klasach IV-VIII lekcja przed komputerem, w połączeniu z nauczycielem, w
czasie rzeczywistym trwa 30 minut, zaś pozostały do końca czas lekcji może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów, odpowiadając na wątpliwości i pytania, a także konsultując indywidualne problemy uczniów. Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 minutach.
7. W przypadku zaistnienia nauczania zdalnego w klasach I-III wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów (w porozumieniu z rodzicami, wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania na żywo w aplikacji Teams – jedna lekcja, pozostałe zajęcia z wychowawcą są prowadzone przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego – zakładka „zadanie domowe” oraz kontaktu telefonicznego, mailowego oraz platform edukacyjnych wykorzystywanych przez nauczyciela).
8. Zajęcia z języka angielskiego w klasach I-III są prowadzone w aplikacji Teams w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji (w aplikacji Teams: 30 minut przed komputerem, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 minutach.
9. Zajęcia z religii w klasach I-III są prowadzone w aplikacji Teams lub przez dziennik elektroniczny (według ustaleń z rodzicami, dyrektorem), zgodnie z planem lekcji (w aplikacji Teams: 30 minut przed komputerem, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 minutach.
10. Zajęcia z edukacji informatycznej w klasach I-III są prowadzone w aplikacji Teams lub przez dziennik elektroniczny, w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji (w aplikacji Teams: 30 minut przed komputerem, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 minutach.
11. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach I-III są prowadzone w aplikacji Teams lub przez dziennik elektroniczny (według ustaleń z rodzicami, dyrektorem), zgodnie z planem lekcji (w aplikacji Teams: 30 minut przed komputerem, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 minutach.
12. Nauczyciel bibliotekarz w ramach pracy zdalnej m.in. przygotowuje materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi, propozycjami książek wartych do przeczytania i filmów, i wysyła je przez e-dziennik. W miarę potrzeb włącza się w pracę edukacyjną w poszczególnych oddziałach i pozostaje do dyspozycji dyrektora. Podejmowane czynności dokumentuje w dzienniku.
13. Nauczyciele świetlicy włączają się w pracę edukacyjną w poszczególnych oddziałach, świadczą opiekę świetlicową dla uczniów klas I-III, wynikającą z bieżących potrzeb i pozostają do dyspozycji dyrektora. Nauczyciele świetlicy podejmowane czynności dokumentują w dzienniku świetlicy.
14. Pedagog szkolny koordynuje pracę w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz w odniesieniu do uczniów objętych kształceniem specjalnym. Pozostaje też do dyspozycji dyrektora, jak również rodziców i uczniów w godzinach swojej pracy i po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica lub ucznia przez e-dziennik ustala formę, sposób i czas kontaktu. Zrealizowane działania dokumentuje w dzienniku.
15. Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pracuje z uczniami zdalnie(w uzgodnieniu z rodzicami, dyrektorem), w czasie rzeczywistym, według ustalonego planu, korzystając z aplikacji Teams, jak również wysyłając materiały przez e-mail, bądź innymi kanałami komunikacji lub stacjonarnie w szkole – 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). Dokumentowanie pracy prowadzi w dostosowanym dzienniku papierowym.
16. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
17. W kształceniu na odległość należy stosować przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, w miarę możliwości należy pracować na materiałach podręcznikowych i ćwiczeniowych w formie papierowej.
18. W godzinach od 8:00 do 15:00 nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów.
19. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się:
1) projekty;
2) prezentacje;
3) opracowania;
4) karty pracy;
5) wypracowania.
20. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności:
1) dziennika elektronicznego;
2) platformy edukacyjnej Microsoft Office 365/Teams;
3) komunikatorów- Messenger, WhatsApp;
4) poczty elektronicznej;
5) platformy edukacyjnej: e – podręczniki.
21. Nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§ 2. 1. Uczniowie lub rodzice mogą korzystać z materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć.
2. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1 gromadzone są:
1) w aplikacji Teams ;
2) w dzienniku elektronicznym.
3. Nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom informację na temat źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1.
§ 3. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach jest:
1) obecność na zajęciach on-line stwierdzona przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia;
2) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia w przypadku zajęć innych niż zajęcia prowadzone on-line.
2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice ucznia przesyłają pocztą elektroniczną (przez dziennik elektroniczny) do wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności wraz z uzasadnieniem.
3. Usprawiedliwienie nieobecności przesłać należy najpóźniej w terminie do 7 dni od ustania nieobecności.
4. Wychowawca klasy podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych. W przypadku odmowy usprawiedliwienia nieobecności, wychowawca informuje rodziców o przyczynach tej odmowy.
5. Wychowawca klasy pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
6. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.
§ 4. 1. Każdy uczeń lub rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 18.00.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się telefonicznie, na wskazany przez nauczyciela numer telefonu, poprzez dziennik elektroniczny lub dostępne komunikatory.
§ 5. 1. W zakresie monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów uwzględnia się specyfikę nauczania na odległość, a w szczególności:
1) podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej;
2) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu;
3) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel umożliwia uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób wskazany przez nauczyciela.
4) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji informatycznych, a nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia;
5) należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba że wszyscy uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez nauczyciela ;
6) jeżeli uczeń lub rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków;
7) nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać:
a) kartkówki,
b) testy,
c) sprawdziany,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia;
8) nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane;
9) nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy;
10) w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:
a) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
b) wypracowanie,
c) udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, d) inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
e) rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
f) wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
g) odpowiedź ustną.
2. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły.
3. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel ocenia pracę ucznia, stosując obowiązującą w szkole skalę ocen lub też w porozumieniu z rodzicami może wprowadzić w obrębie klasy inne formy oceny bieżącej. Podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć prowadzonych na wskazanej platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem z wykorzystaniem wskazanego przez nauczyciela komunikatora.
4. Nauczyciel stwarza dogodne warunki do dokonywania przez uczniów samooceny swoich osiągnięć i zachowania. Podczas trwania nauczania zdalnego samoocena ucznia może być dokonywana w czasie rozmowy z nauczycielem z wykorzystaniem wskazanego komunikatora lub platformy edukacyjnej, o których mowa w § 1 ust. 14, bądź w inny sposób zaproponowany przez nauczyciela.
5. Rodzic ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa podanie drogą elektroniczną ustaloną w szkole do wychowawcy klasy nie później niż pięć dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
6. Jeżeli rodzic ucznia uzna, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie elektronicznej ustalonej w szkole, o których mowa w § 1 ust. 14.
§ 6. 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w sytuacjach określonych w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica ucznia. Wniosek powinien być przesłany ustaloną w szkole drogą elektroniczną.
3. Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom ucznia.
5. Egzamin jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji zdalnej, które pozwalają na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien odbywać się metodą pracy synchronicznej.
6. Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać uzgodnione z rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem.
7. Zadania rozwiązywane w sposób elektroniczny należy wydrukować. Stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
8. W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie nie posiadają narzędzi informatycznych i dostępu do sieci egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych, które przesyła się drogą pocztową. Egzamin może odbyć się także na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
9. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły.
10. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
12. Z egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi i rodzicom drogą mailową lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.
§ 7. 1. Nauczyciel informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach podczas bieżącej pracy z uczniem lub po jej zakończeniu, a informację tę przekazuje drogą elektroniczną – przez dziennik elektroniczny.
2. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica przez dziennik elektroniczny o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji, o których mowa w § 4.
§ 8.1 Dokumentowanie realizacji zadań przez nauczycieli odbywa się w dzienniku elektronicznym.
2. Tematy lekcji należy wpisywać zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, modyfikując wcześniej plany nauczania. Modyfikacja może być związana z liczbą godzin, dodaniem lub usunięciem tematu.
3. Przy danym temacie zajęć należy wpisywać formę nauczania zdalnego jaka została zastosowana podczas realizacji lekcji.
4. W dzienniku elektronicznym w zakładkę „Zadania domowe” należy wpisywać czynności związane z organizacją i przeprowadzaniem zajęć, co ułatwi komunikację z uczniami i rodzicami oraz nadzór pedagogiczny dyrektora.
5. W dzienniku elektronicznym w „Wiadomościach” należy wpisywać wszelkie kontakty z uczniami i rodzicami celem monitorowania wzajemnej komunikacji.
6. Do zapisu frekwencji należy wykorzystać wprowadzony zapis „isk” – inny sposób kształcenia, którą zaznaczamy uczniom obecnym na danej lekcji, natomiast uczniom
nieobecnym wpisujemy znak „ – „
7. Uzyskane przez uczniów oceny należy wpisywać, wybierając kolor fioletowy i nadając kategorię „kształcenie na odległość”, a w komentarzu zapisując za co (karta pracy,
praca pisemna, quiz, test online).
§ 9. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie zostanie zamieszczone na stronie startowej w dzienniku elektronicznym w zakładce „Informacje”. Dyrektor
Jadwiga Szara

25.10.2020 Informacja o nauczaniu zdalnym.
Szanowni Państwo!
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII, w okresie od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 roku. Ograniczenie funkcjonowania szkół powoduje, iż zajęcia edukacyjne w tych klasach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Bardzo proszę wszystkich Rodziców o dopilnowanie uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach szkolnych. Rodziców, których dzieci potrzebują sprzętu komputerowego, informuję, że można wypożyczyć ten sprzęt, który szkoła otrzymała z dwóch rządowych projektów w ubiegłym roku szkolnym w okresie nauczania zdalnego. Sprzęt można odebrać w godzinach pracy szkoły, w sekretariacie.
O sposobie realizacji zajęć będę informować Państwa na bieżąco. Proszę o zapoznanie się z pierwszymi ustaleniami.
1. Zajęcia edukacyjne klas I-III będą odbywać się w systemie stacjonarnym (uczniowie przychodzą na zajęcia do szkoły), zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.
2. Uczniowie klas IV-VIII będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w formie zajęć online.
3. Zajęcia będą odbywać się według dotychczas obowiązującego planu lekcji.
4. Każdy uczeń powinien zalogować się na swoje zajęcia poprzez aplikację Office 365.
5. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów będą trwać 30 minut, po czym nastąpi przerwa, aby uczeń mógł odpocząć i przygotować się do następnych zajęć.
6. Zajęcia edukacyjne takie jak: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne będą tak organizowane, aby uczeń nie musiał cały czas przebywać przed komputerem.
7. Zalogowanie ucznia będzie oznaczało uczestnictwo w lekcji i pracę zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
8. W przypadku wystąpienia trudności z logowaniem, uczniowie lub rodzice proszeni są o kontakt z nauczycielem przedmiotu ( przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie), w celu ustalenia sposobu pracy zdalnej.

Jadwiga Szara, dyrektor ZSP w Strzeszynie