Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie projekt jest realizowany od 1 września 2017r. Na dzień dzisiejszy w projekcie bierze udział 13 uczniów klasy II gimnazjum i 9 uczniów klasy III gimnazjum. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach zawodoznawczych oraz maja możliwość odbycia indywidualnych rozmów doradczych z doradcą zawodowym.